> محصولات اصلی > دستگاه آسیاب کارتن
دستگاه آسیاب کارتن
دستگاه آسیاب کارتن
دستگاه آسیاب کارتن
دستگاه آسیاب کارتن
دستگاه آسیاب کارتن
دستگاه آسیاب کارتن
تامین کننده:
کد محصول:

دستگاه آسیاب کارتن

توضیحات
این دستگاه قابلیت آسیاب کردن کارتن به صورت پنبه ای رادارد ومیتوان درصنایع کارتن سازی به منظوربهره برداری سریعترازکارتن بازیافتی درجهت خمیرکردن کارتن استفاده کرد

مزایای خرید از تجهیزکاران صنعت جنوب

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

شما قصد طراحی آن را دارید

شما قصد طراحی آن را دارید

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

اطلاعات محصول

مشخصات فنی

نحوه ارسال

نحوه ارسال مطابق با قید شده در قرارداد

آسیاب کارتن

این دستگاه قادراست کارتونهای بازیافتی رابه صورت پنبه درآورده وجهت
خمیرکردن کارتن این امر رابه سهولت انجام دهد ومرحله خمیرکردن کارتن با
سرعت بیشتر وکیفیت بالاتری انجام گیرد.
ساخت این دستگاه به نسبت خروجی کارتونهای پنبه شده وتناژ متفاوت ساخته می‌شود.

آسیاب کارتن

این دستگاه قادراست کارتونهای بازیافتی رابه صورت پنبه درآورده وجهت
خمیرکردن کارتن این امر رابه سهولت انجام دهد ومرحله خمیرکردن کارتن با
سرعت بیشتر وکیفیت بالاتری انجام گیرد.
ساخت این دستگاه به نسبت خروجی کارتونهای پنبه شده وتناژ متفاوت ساخته می‌شود.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.